Racisme, secularisme en hoffelijkheid

De aankondiging van het Roodboek op de Facebook tijdlijn van de auteur ervan (Laurens Deprez) was nog niet koud of daar waren ze weer. De ‘kameraden’ die Laurens meteen beschuldigden van racisme. Laurens heeft het immers aangedurfd, net zoals ik zelf ook al jaren doe, om een lans te breken voor een seculier sp.a profiel. En secularisme, dat wordt in bepaalde linkse middens nu eenmaal gelijkgesteld met … racisme. Daarom is het goed om de definities van die twee termen eens even onder de loupe te nemen. Is het goed dat ik daarvoor Wikipedia als uitgangspunt neem? Of is dat ook een ‘antropocentristisch’ en dus racistisch project? Of academisch gezien waardeloze troep? Met linkse academici zoals Bleri Lleshi, Ico Maly, Jan Blommaert en vele anderen weet je het natuurlijk nooit, maar ik wil het dan toch maar proberen.

Over het racisme schrijft Wikipedia: ‘De term racisme wordt in meerdere betekenissen gebruikt. In de meest algemene zin betekent racisme dat leden van een bepaald ras zich inherent superieur achten aan leden van een ander ras.’

Maar Wikipedia schrijft ook: ‘biologisch gezien bestaan er naar hedendaagse inzichten binnen de soort Homo sapiens echter geen rassen en algemeen gelden dergelijke indelingen in de wetenschap als verouderd’.

Laten we het er daarom maar op houden dat we als racisten beschouwen, die mensen die hun eigen etnisch, religieus, nationaal of anderszinds gedefinieerde groep superieur achten aan de rest.

En over secularisme: ‘De scheiding tussen kerk en staat is een belangrijk principe in veel westerse staten. Er is geen verstrengeling tussen religieus gezag en overheidsmacht (ofwel wereldlijk gezag), maar dit sluit niet uit dat er een religie kan zijn die een bevoorrechte positie heeft. Seculiere staten gaan een stapje verder: de staat tracht zich neutraal op te stellen tegenover alle religies, voor zover deze de burgerlijke wetgeving integraal erkennen en respecteren. Deze staten beschermen hun onderdanen ook tegenover eventuele religieus gemotiveerde inbreuken op hun rechten. In radicaal seculiere (dus secularistische) staten (zoals Frankrijk en het laïcisme aldaar) worden de meeste vormen van religie zelfs verbannen uit het staatsleven. Religieuze overtuiging mag daardoor enkel binnen de private levenssfeer geuit worden.

Of we zover moeten gaan als bepaalde laïcistische stromingen in Frankrijk laat ik hier in het midden,  maar zich neutraal trachten op te stellen tegenover religies wordt dus door een groot aantal linkse intellectuelen meteen gelijkgesteld aan racisme. Ik zou die mensen erop willen wijzen dat dit toch al meteen een erg verregaande stelling is, die bovendien het overgrote deel van onze bevolking meteen diskwalificeert als racisten. Immers, als we bovenop al die Vlamingen die hun eigen etnie, cultuur, religie, stad, streek, afkomst, familie of een combinatie ervan als superieur beschouwen ook nog eens al die Vlamingen tellen die zich neutraal trachten op te stellen, tja, dan zit je toch al snel aan die 99%, die grote sociale meerderheid wiens rechten en belangen de linkerzijde nu juist wil verdedigen.

Ik zou daarom een oproep willen doen om het debat eens op een hoffelijke manier te voeren. Iedereen mag het natuurlijk met ons oneens zijn over het belang van een seculiere opstelling voor het succes van een socialistische partij in Vlaanderen (en niet  in het Verenigd Koninkrijk, dat is dan weer een andere discussie die ik ook nog wel eens wil voeren). Maar kan dat nu echt niet zonder zo kwistig te zijn met het label ‘racist’? Achter die manier van debatteren zou een mens op den duur nog een vorm van intellectuele armoede gaan vermoeden.

Dat gezegd zijnde, wil ik hier nog eens kernachtig samenvatten waarover het voor ons gaat. Wij zijn met sp.a Rood de mening toegedaan dat een opbod tussen verschillende levensbeschouwingen, religies, culturen of taalgroepen niet bevorderlijk is voor het samenleven, en dat het bovendien een sfeer creëert waarin rechtse, identitaire ideeën kunnen floreren, waardoor links altijd weer aan het kortste eind trekt en rechts zijn sociaal-economische agenda kan doordrukken. Links, en zeker linkser dan links, dat opkomt voor een écht, radicaal economisch alternatief, wordt door de publieke opinie vereenzelvigd met dat opbod. Waardoor hun economisch alternatief niet doorbreekt.

Bovendien zijn we van oordeel dat de  ‘westerse’ cultuur weliswaar niet superieur is, maar we hechten wél zeer veel waarde aan het behoud van een groot aantal immateriële verworvenheden die in het verleden bevochten zijn door sociale strijd. Ook in Europa hebben we godsdienstoorlogen en door religie geïnspireerde onderdrukking gekend. Dat laatste nog niet eens zo lang geleden. Amper een halve eeuw. Daar willen de mensen, onze voormalige socialistische achterban, niet terug naartoe. En dat heeft niets met racisme te maken.  Wij trachten dat te begrijpen, en we stellen daarom voor om een aantal seculiere principes, humanistische en universele waarden te herbevestigen. Noem het een pacificatie op het levensbeschouwelijke front.

Overigens moet de strijd voor een consequent seculiere staat ook in België ooit nog eens worden afgerond. De nationale feestdag beginnen met een Te Deum in de Sint-Goedele kathedraal te Brussel, dat hoort niet. Of de verkaveling van onderwijs en zorg in levensbeschouwelijke netten. Ook niet zo goed.

Slaan we de bal volledig mis? Dat kan best. Maar dat maakt van ons nog geen racisten.

Tenslotte nog een kanttekening bij een onderbelicht aspect van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. In Sint-Jans Molenbeek, volgens Trump het islamistische hell hole van Europa,  verloor de partij ISLAM haar enige zetel. Be.one van Dyab Abou Jahjah brak in Vlaanderen evenmin door. Dus ook de moslims lusten dat identitaire opbod niet.

1 Comment

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s