Waarover links het wél eens is

John Crombez heeft het niet onder de markt met zijn standpunt dat de “migratie naar Europa moet verminderen” (De Zondag, 6/1/2019). Door identitair links wordt hij nu al afgeschilderd als een racist (welkom in de club, John), terwijl er in de fascistische uithoeken van het internet  wordt opgeroepen om hem op te hangen aan de hoogste boom. Wellicht uit angst en frustratie dat hun politiek goudhaantje afgeslacht wordt.

Alle gekheid op een stokje: de voornaamste drijfveer achter migratie naar Europa is een humanitaire crisis die zich afspeelt in de rest van de wereld. Die humanitaire crisis oplossen of verzachten zal de migratie naar Europa verminderen. Au fond zijn we het dus volkomen met John Crombez eens.

Iets problematischer is de zin die dan volgt: “Anders zal dat niet houdbaar zijn.” Wat zal er niet houdbaar zijn? De migratie naar Europa, of de humanitaire crisis die erachter schuilt? Met sp.a Rood vinden we vooral dat de humanitaire crisis niet houdbaar is, en we zijn ervan overtuigd dat John net hetzelfde bedoelt. Europa wordt niet ‘overspoeld door migranten’. Als Europa al door iets wordt overspoeld, dan is het rechts populisme. Ex-staatssecretaris voor Asiel & Migratie Theo Francken bijvoorbeeld rantsoeneerde de behandeling van asielaanvragen tot 50 per dag, zodat de wachtrijen langer werden en méér mensen, waaronder ook kinderen, moesten overnachten in het Maximiliaanpark, wat een beeld creëerde alsof België en Europa ‘overspoeld’ werd. Net echt. Verkavelingsvlamingen die nog eens lekker bedrogen wilden worden, werden door Francken op hun wenken bediend.

Er zijn twee belangrijke kwesties in het migratiedebat die onze aandacht opeisen:

 1. Hoe vermijden we zoveel mogelijk dat mensen op de vlucht moeten slaan voor oorlog, onderdrukking, vervolging, armoede en ecologische crisissen?
 2. Hoe vangen we vluchtelingen op een humanitaire manier op? Zowel in Europa als daarbuiten?

Wat het eerste betreft zou een fatsoenering van het Belgische/Europese buitenlandbeleid al veel kunnen helpen. Theo Francken maakte zich in de discussie over het Pact van Marrakech zorgen over de Belgische soevereiniteit, wat bij mijn weten de eerste keer was dat Francken zich daarover zorgen maakte, maar goed. In 2003 werd de arm van België nochtans behoorlijk uit de kom gewrongen door de Verenigde Staten, toen de Antwerpse haven grootschalig misbruikt werd voor Amerikaanse troepentransporten richting Perzische Golf, in het kader van de totaal onwettige VS-invasie van Irak. Die invasie, gevolgd door de totale destabilisering van de regio, de opkomst van IS en de daaropvolgende burgeroorlog in Syrië heeft Europa honderdduizenden oorlogsvluchtelingen opgeleverd. Toen hoorden we Francken en de N-VA niet kikken over onze soevereiniteit. Vlak na de verkiezing van Trump reageerde Bart De Wever als volgt:

‘De Amerikaanse democratie heeft gesproken na een bijzonder onverkwikkelijke kiesstrijd. Voor ons is het nu zaak om met de nieuwe politieke realiteit om te gaan. De VS zijn de grootste economie, de grootste militaire macht en onze historische bondgenoot. Deze realiteit moet verantwoordelijke politici nopen tot gematigdheid in hun reacties’, stelt Bart De Wever in een korte reactie. (De Standaard, 9/11/2016) Soevereiniteit? Que?

In juni 2016 verscheen er in Sampol trouwens een interessant en goed gedocumenteerd artikel over het onderwerp, van de hand van Stephen Bouquin. We citeren:

Internationaal socialisten doen er goed aan hun ogen niet te sluiten voor de oorlogen en de hoogdringende noodzaak een beleid te voeren gericht op vrede, ontwapening, ontwikkeling en democratie. Een onmiddellijk embargo op wapenhandel met alle betrokken partijen is de eerste dringende maatregel. Een vredesconferentie met alle betrokken partijen is ook een must. Het sociaal handvest van Rojava, de verzamelnaam voor de kantons onder Koerdisch zelfbestuur in het noorden van Syrië, biedt een blauwdruk voor een seculier en democratisch alternatief met erkenning van de verschillende talen, culturen en religies alsook gendergelijkheid tussen man en vrouw.” (Internationaal socialisme versus fobisch eurocentrisme).

Wat de tweede kwestie betreft, de humane opvang en integratie van vluchtelingen, staan er in voornoemde longread van het Sampol-artikel ook lezenswaardige zaken:

“De Europarlementsleden Pervenche Berès (S&D) en Yannick Jadot (groenen) hielden in april 2016 een gezamenlijk pleidooi voor een menswaardig onthaal[4]. Twee miljoen vluchtelingen vertegenwoordigen samen maar 0,3% van een Europese bevolking die 510 miljoen zielen telt. De financiering van dergelijk onthaal zou amper 0,2% van het Europese BBP bedragen. De 30 miljard euro zou een onderdeel kunnen zijn van een Europese New Deal waarmee op grote schaal investeringen worden gefinancierd. Op die manier wordt ook meteen werk gemaakt van het investeringstekort dat het hele continent en de eurozone in het bijzonder treft. Er circuleren concrete voorstellen zoals de uitgave van eurobonds door een Europese Investeringsbank die kan lenen bij de ECB. Volgens Varoufakis zou dit het geaggregeerde inkomen van gezinnen, ondernemingen en de overheid met 8 à 10% verhogen, waardoor Europa eindelijk uit het slop zou raken.”

Of zoals het in het Roodboek omschreven staat:

“De komende decennia zullen er miljoenen mensen richting Europa blijven migreren. Wie dat ontkent, of wie beweert dat eens eigenhandig te zullen oplossen met een terugstuurpolitiek, maakt de mensen iets wijs. Laten we het maar meteen onder ogen zien, en ons erop voorbereiden. Europa zou een politiek neutrale studie kunnen bestellen die inschat hoeveel migranten er de komende decennia naar Europa zullen afzakken, vanwaar ze komen, en waarom. Dat biedt ons de mogelijkheid om planmatig met deze vluchtelingenstroom om te gaan. Is het mogelijk deze stroom te keren, en hoe? Of indien niet, wat is er nodig om deze op een menswaardige manier af te remmen? Hoe kunnen we alsnog ingrijpen om deze mensen een menswaardig bestaan te bieden in hun vertrouwde culturele omgeving, en zonder dat ze have en goed en familie dienen op te geven? Hoeveel jobs, scholen, woningen en andere voorzieningen moeten er worden voorzien om de vele mensen die desondanks toch nog in Europa zullen arriveren, een waardig bestaan te bieden, waardoor ze ons sociaal weefsel en onze economie versterken in plaats van ze te ondermijnen?” (Roodboek/Internationaal/Asiel&Migratie)

Ondanks het feit dat de linkerzijde voortdurend vechtend over Facebook rolt stemt dit alles wonderwel overeen.

Rest ons toch ook nog om het volgende, niet onbelangrijke detail op te merken: John Crombez heeft het in dat interview in De Zondag nog over heel wat andere interessante onderwerpen waarover links het ook al roerend eens is, maar die ondergesneeuwd raken in de door rechts gedomineerde framing en agendazetting. Wij citeren:

“Het parlement heeft nu de macht en moet die ook gebruiken. De regering wil de verhoging van de laagste pensioenen en uitkeringen niet doorvoeren. Dat gaat over de zogenaamde welvaartsenveloppe. Wij laten dat niet passeren. We gaan ook initiatief nemen om de btw op elektriciteit te verlagen. Maar ook de veiligheid in Brussel moet op tafel komen. Wat op oudejaarsavond gebeurd is, kan niet. Wij gaan op al die domeinen doorbraken proberen te forceren.”

Of:

“Wij gaan de mensen opnieuw zekerheid geven. Dat gaat over lonen, pensioenen en zorg. We steunen bijvoorbeeld de vakbondseis om het minimale uurloon te verhogen naar 14 euro.”

En tenslotte:

“Onze voorstellen richten zich tot iedereen die iets wil opbouwen. Als we een minimumpensioen willen van 1.500 euro, dan is dat ook voor zelfstandigen. Als we in het erfenisrecht een vrijstelling willen van 250.000 euro, dan is dat ook voor de middenklasse. Onrecht tegengaan, komt iedereen ten goede. (plots fel) Als grootbankiers crimineel gedrag stellen, dan gaan ze vrijuit. Als gewone mensen hun facturen niet kunnen betalen, dan worden ze vervolgd tot ze bloeden. Dat is werken met twee maten, één voor de elite en één voor het volk. Dát moet stoppen.”

Er is een wereld om voor te strijden kameraden, maar onze tijd is niet onbeperkt. Laat ons daarom stoppen met elkaar vliegen af te vangen, en laat ons de gelederen sluiten rond datgene waarover we het met elkaar eens zijn.

2 Comments

 1. Erik,

  In mijn ogen: een erbarmelijke communicatiestrategie bij sp.a. Communiceren is anticiperen op de wapens die je doelgroepen uit je boodschap zullen halen om die tegen jou te richten.

  Zondag en Nieuwsblad deze morgen: “Migratie naar Europa moet verminderen”. Crombez: “Vluchtelingen moeten daar kunnen blijven. Dat is onze visie. Alleen zo kan je de migratiestromen controleren”. Zondag: “U klinkt net zoals N-VA”. Crombez: “Helemaal niet. Wij durven zeggen dat we meer moeten investeren in opvang daar”. Zondag: “Dat zegt N-VA ook”.

  Le Soir vanavond: “Le SP.A s’inspire de la N-VA sur la migration”. En dan kan je zeggen: bij Le Soir werken alleen maar domme kloten. Zo ja, dan is het onze plicht om daarop in te spelen. Intussen: le mal est fait. sp.a likt de laarzen van den Theo… en die triomfeert.

  Onze boodschap had bijvoorbeeld kunnen luiden (met of zonder interview): “Migratie beheren”.

  “Migratie eindelijk beter beheren ! Dat is wat wij willen ! sp.a is niet tegen migratie. sp.a wil migratie gewoon onder controle krijgen. Marrakesh biedt daarvoor kansen die er vroeger niet waren. Daarom hebben wij dat gesteund. En Franken heeft daar 2 jaar lang geen ballen van begrepen. In 2015 moest Theo ocharme 35.000 asielzoekers opvangen. In 2002 kreeg Vande Lanotte er 42.000 op zijn boterham. En die “crisis” heeft Johan in stilte, vakkundig beheerd. Zo werken wij. En dat is het verschil met n-va.”

  Of zoiets.

  Thierry Timmermans
  sp.a Grimbergen

  Like

 2. We zijn 6 dagen na 26 mei, lieve Sp.a,

  Angstaanjagend, als je samen met andere passagiers “ijsberg recht vooooor” schreeuwt en de stuurman hoort je wel maar verroert niet. Nu zoeken we zwemmend in het ijskoude water naar enig houvast.

  Wie naar de werkende en minder weerbare medemens kijkt en luistert, weet dat de groeiende aversie tegenover de Sp.a niet in hoofdzaak komt van de sociaaleconomische thema’s (pensioen, huisvesting, zorg, koopkracht, onderwijs, openbaar vervoer, enz.). Het is een identiteitskwestie, hoewel dat niet steeds even elegant verwoord wordt. De modale burger zoekt -behalve sociaaleconomische- ook maatschappelijke geborgenheid, respect en veiligheid.

  Sinds mensenheugenis geven religies zuurstof aan verdeeldheid, vijandigheid, polarisering en menselijke ellende (na -door geld verwekte- hebzucht uiteraard, vandaar ons sociaal vangnet). De Verlichting hielp ons een eind vooruit maar is een vrijwel onbekend fenomeen bij religieus geïdentificeerde nieuwkomers. Het onvoltooide proces van kerkelijke en feodale bevrijding en democratisering raakt dus onder invloed van de migratie de laatste decennia -helaas- op zijn retour. “Links” kijkt de andere kant op. GROEN steunt op het milieu thema en PvdA heeft zijn fabriekspoort. Maar het huis van vertrouwen blijft met lege handen achter, de humanisten schuiven massaal de zijberm in.

  Als religie opnieuw invloed op de samenleving dreigt te krijgen dan verwacht de kiezer dat de politiek de humanistische trein terug op de sporen zet. Op die manier kan aan een echte moderne, inclusieve samenleving gewerkt worden en zal o.m. voor de omarming van vluchtelingen en de klimaatmaatregelen een breder draagvlak ontstaan. Het proces van “Verlichtingsbebakening” op lange termijn is niet sexy. Maar ondertussen is er al een generatie verloren gegaan waardoor het antwoord van langsom krachtiger en duidelijker zal moeten klinken, niet ideaal maar nu echt onvermijdelijk. De opeenstapeling van religieus culturele uitzonderingsmaatregelen in alle beleidslagen, huisvesting aan nieuwkomers met buitenlands eigendom, onvoldoende eisen omtrent gelijke rechten voor man en vrouw, permanente verdediging van nieuwkomers als “de zwakke”, enz., zijn hapklare brokken voor extreem rechts. Ze zullen voor de bijl moeten. Anders “doet de laatste binnen 5 jaar het licht uit”, zoals Conner Rousseau het plastisch uitdrukte.

  Alles begint bij “start”, het onderwijs. Door het verankerde “recht op vrijheid van godsdienst” staat het iedereen vrij religieus onderwijs te geven. Het is nochtans een sluipende vorm van intellectuele misleiding van kinderen en jongeren. Gemeenschappen of koepels die hen aan het religieus infuus willen hangen zijn bezig met manipulatie van minderjarigen, die erg beïnvloedbaar zijn. Degelijk onderwijs gaat uit van humane waarden, ethiek, kritisch denken en vraagstelling. Het is overigens niet de taak van de overheid of de onderwijskoepels om verzonnen dogma’s in stand te houden. Dat belet volwassenen helemaal niet voor zichzelf troost, geborgenheid en morele steun te vinden in een godsbeeld.

  Als religieus onderwijs resoluut vervangen wordt door zinvolle competenties (taal, burgerschap …) dan is dat naar de ontheemde kiezer al een duidelijk signaal dat zijn bekommernis ernstig genomen wordt. De eindtermen volgens het L.E.F. idee (levensbeschouwing, ethiek en filosofie) zouden daarbij -weliswaar in ALLE netten- een verdienstelijke aanzet zijn. De aanpak van de obstakels is ongetwijfeld niet eenvoudig (erediensten, verenigingen…) maar zal de sociaaldemocratie terug meer geloofwaardigheid geven. En de openverklaring van grondwetsartikel 24 mag dan uiteraard niet nog een keer sneuvelen in de senaat…

  Eerder symbolisch : Steeds als L.E.F. opduikt moet in de onder- of bij- of achteraftitel uitgelegd worden dat het inhoudelijk over “Burgerschap” of “Burgerzin” gaat. Het zelfstandig naamwoord “Lef” zegt ook niets over de inhoud. “Levensbeschouwing” roept onbedoeld een sterke religieuze associatie op maar kan niet door “Burgerschap” vervangen worden vanwege het foute letterwoord. De relevante termen “Burgerschap, Ethiek, Samenleving, Emancipatie en Filosofie” op een rij geven B.E.S.E.F.. En “Besef” zegt kristalhelder waar het om draait : analyse, kritisch denken, bewustzijn….

  Hoopvol,
  Met warme groeten,
  Johnny Marquenie

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s